Förtroendebloggen

Rörelseförståelse – lika viktigt som att lära sig läsa och skriva

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

I dag vet vi att regelbunden fysisk aktivitet är en av grundstenarna för en god hälsa. Vi ser också att fysisk aktivitet har positiva effekter på hjärnans kognitiva funktioner. Fler och fler skolor genomför olika pulshöjande aktiviteter för att öka koncentrationsförmågan och arbetsminnet, och därmed förbättra skolprestationen.  

Trots detta visar majoriteten av de befolknings- och livsstilsstudier som genomförs att väldigt få når upp till de rekommendationer vi har kring fysisk aktivitet. I en nationell studie från Karolinska Institutet där den dagliga aktiviteten på barn i årskurs 5 och 8, och årskurs 2 på gymnasiet mättes med en accelerometer såg man att bara 44 procent av pojkar och 22 procent av flickor nådde upp till rekommendationen på 60 minuter fysisk aktivitet per dag.

Vi vet att vi ska röra på oss men vi gör det inte, så hur ska vi kunna öka rörelseglädjen och den dagliga fysiska aktiviteten bland våra barn?

World Health Organsitation, WHO, nämner i sin Global physical activity action-plan att rörelseförståelse kan vara nyckeln till att lösa det växande problemet kring inaktivitet som sprider sig i alla åldrar.
Rörelseförståelse kommer från engelskans physical literacy och bygger på en helhetssyn kring fysisk aktivitet där målet är att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Rörelseförståelse utgår ifrån fyra olika delar:

  • Den första delen handlar om rörelsekompetens. Ju bättre rörelsekompetens desto större möjlighet att kunna delta i en bred flora av olika aktiviteter.
  • Den andra delen är den psykiska. En utökad rörelsekompetens skapar ett ökat självförtroende, rörelsetillit och självkänsla.
  • Den tredje delen är kunskap. En utökad rörelsekompetens bidrar där till en större tillit till den fysiska förmågan vilket ger motivation och glädje i att delta i olika aktiviteter.
  • Den fjärde och sista delen är beteende. Genom en utökad rörelsekompetens, självförtroende, självkänsla och motivation, vilket kommer från att vara regelbundet fysiskt aktiv, kan ett personligt intresse skapas för att delta i meningsfulla samt utmanande aktiviteter som en del av sin livsstil.

Rörelseförståelse är alltså mer än att bara vara fysiskt aktiv. Det kan vara nyckeln till hur vi ska få den fysiska aktiviteten att bli en del av vår livsstil. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Ju större förståelse desto större möjlighet att människor själva förstår vikten av att röra på sig och vara fysiskt aktiva hela livet.

Tips

Hoppa, springa, balansera, hänga, klättra, krypa, kasta och fånga. Grunden i rörelseförståelse är att försöka röra sig på så många olika sätt som möjligt, då tränar vi alla de rörelser som kroppen behöver kunna.

Tänk på 

  • Gör aktiviteter där alla har roligt, mår bra och utvecklas
  • Ha fokus på att utveckla hela människan genom glädje och allsidig träning
  • Skapa en trygg miljö som tillåter och ger utrymme för misstag, kreativitet och delaktighet
  • Ta hänsyn till olikheter och kom ihåg att utveckling är väldigt individuellt

 

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!