Förtroendebloggen

Våga fråga, våga lyssna

Läs mer om Robert Kolar Robert Kolar
Vägvisare KAA

Att vara en trygg vuxen innanför skolans väggar är viktigare än vad du tror.
År 2017 gjordes en nationell kartläggning av Allmänna Barnhuset, gällande våld mot barn, där 4 741 elever deltog. Resultatet visade att 44 procent av eleverna någon gång har blivit utsatta för våld – det vanligaste var att barnmisshandeln skett inom familjen.

Något som jag har sett i min roll som förebyggande socialsekreterare är hur viktigt det är för elever att ha minst en trygg vuxen på skolan som de kan lita på. Tillit och förtroende är ingenting som uppstår genom en kompromiss, utan är något som måste få växa fram ur en relationsskapande process. Det kan många gånger vara svårt att som pedagog få tid att prata enskilt med elever, men jag vågar lova att den extra tid som läggs på varje enskild elev kommer att visa fruktsamhet.

Vissa elever behöver mer tid än andra och där gäller det att som pedagog ha rätt mindset. Frågar du mig vad rätt mindset är svarar jag att det är att skynda långsamt. Med begreppet skynda långsamt menar jag att det är viktigt att våga handla och agera, men att det också är okej att göra misstag för att kunna reflektera över sitt eget förhållningssätt gentemot eleven.

Om det är någon som har möjlighet att lära känna eleverna så är det skolpersonalen. När en elev berättar något som gör dig orolig måste du våga stanna kvar i berättelsen och lyssna. Låt eleven berätta färdigt innan du ställer följdfrågor. Många byter lätt samtalsämne när de får höra något som de själva inte känner sig bekväma i – och då finns risken att eleven inte känner sig lyssnad på. Det är viktigt att ha i åtanke att det eleven berättar för dig är elevens upplevda verklighet, och att du får höra det är tack vare att eleven känner en tillit till just dig.

Nyhetsbrev