Obligatorisk rörelseaktivitet

Publicerad 3 september 2018

Centerpartiet

Centerpartiet har med övriga allianspartier under flera år drivit frågan om mer idrott i skolan. Men att öka barns aktivitet handlar inte bara om fler idrottstimmar utan barn och unga behöver fysisk aktivitet dagligen. Skrivningarna i läroplanen måste därför ses över och huvudmännen behöver ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten i skolan.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna tycker att det är mycket viktigt att alla barn rör på sig i skolan. Forskning visar att daglig idrott medför fysiska förbättringar och bättre skolresultat. Fysiskt blir frakturerna färre, muskelmassan större. Flickor får dessutom ökad benmassa. Svenska elever har mindre schemalagd idrott än eleverna i många andra europeiska länder. Enligt timplanen ska grundskolan ha totalt 500 idrottstimmar. Nyligen ändrades timplanen så att barnen ska få ytterligare 100 idrottstimmar. Vi menar dock att detta inte räcker utan föreslår 700 idrottstimmar i timplanen. Vi framhåller också vikten av att ämnet idrott och hälsa ska innebära just fysisk aktivitet och att man ska tona ner den teoretiska delen av ämnet, så att det faktiskt blir ett tillfälle till aktivitet. Förutom att skolidrotten förstärks är det självklart viktigt med skolgårdar som stimulerar till rörelse, och att skolpersonal som är med barnen på rasterna kan bidra till aktivitet.

Liberalerna

Bunkeflomodellen visade att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning i skolan. Av det skälet har vi bidragit till att riksdagen förra året fattade beslut om att regeringen måste förbereda ett införande av ytterligare en lektionstimme idrott och hälsa i veckan under 2019. Liberalerna har inga planer på att kräva ett centralt beslut om en viss rörelse-tid per dag i skolan. Däremot ser vi gärna att alla rektorer tar lokala initiativ för att öka elevernas fysiska rörelse på det sätt som passar skolan bäst.

Miljöpartiet

Den politiska debatten om rörelse och fysisk aktivitet i skolan har hittills främst fokuserat på att utöka antal timmar i idrott och hälsa. Att utöka ämnet idrott och hälsa med 100 timmar är dock inte ett förslag som ensamt löser det faktum att barn behöver daglig rörelse inom ramen för hela skoldagen. Fördelas 100 timmar ut över grundskolans cirka 1 600 dagar innebär det totalt en timme var tredje vecka. Det är troligt att en ökning av antalet timmar skulle innebära förlängda befintliga idrottslektioner och inte fler lektioner. Det är inte heller säkert att ökningen skulle bestå av just rörelse då ämnet idrott och hälsa även innehåller teori. Vi vet också att idrott och hälsa är det ämne som brottas med högst frånvaro, därför är det viktigt att skolan tar tillvara på de möjligheter och tillfällen som finns under skoldagen för att engagera och aktivera barnen till mer rörelse.

Rörelse ska vara en naturlig del av skoldagen som dels sker genom undervisning i ämnet idrott och hälsa, och som dels kan ske genom andra typer av fysisk aktivitet och motorisk träning. I läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan anges det att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Detta sker dock inte i tillräcklig utsträckning.

Det finns i dag skolor i Sverige som jobbar aktivt med att erbjuda sina elever daglig fysisk aktivitet. I Sundsvall har S:t Olofskolan och Södermalmsskolan under ett och ett halvt år arbetat med ett projekt kallat Rörelseprojektet. Rörelseprojektet arbetar med utgångspunkten att det inte enbart är idrottsämnet som ska handla om rörelse – utan att det är hela skolans uppdrag. Projektets långsiktiga syfte och mål är att förbättra skolresultaten och nå ökad trivsel genom en riktad rörelse-, hälso- och motoriksatsning. Skolorna upplever att projektet gör stor skillnad. Observationer har visat bland annat att motorikträningen ger effekt i såväl handskrift som finmotorik. De elever som fått extra motorikträning medverkar även i större utsträckning i övrig idrottsundervisning.

Men på en större strukturell nivå har den reglering som i dag finns i läroplanen om att skolor ska sträva efter att erbjuda daglig rörelse inte gett tillräcklig effekt. Därför vill Miljöpartiet skärpa regleringen av daglig rörelse och fysisk aktivitet i skolan. Alla skolor ska arbeta för att eleverna rör på sig varje dag, och skolorna ska ha som mål att så sker. Rörelse ska vara en naturlig del av skoldagen. Miljöpartiet vill införa mer rörelse under skoldagen för alla elever, såväl flickor som pojkar, i samtliga skolformer. Miljöpartiet vill förändra skolans styrdokument och därmed skärpa skolans uppdrag att dagligen erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Moderaterna

Flera forskningsresultat pekar på att elever som får fler idrottstimmar på schemat presterar bättre i skolan. Samtidigt visar internationella jämförelser att elever i den svenska skolan får betydligt färre idrottstimmar än elever i andra länder. Av dessa skäl har Moderaterna, tillsammans med Alliansen, under flera år drivit frågan om att utöka antalet idrottstimmar i skolan med 20 procent, vilket också en majoritet i Sveriges riksdag har uppmanat regeringen att införa. Tack vare detta blir det nu fler timmar i idrott och hälsa från och med 2019. Utöver denna utökning av idrottstimmar välkomnar Moderaterna lokala initiativ som syftar till att få våra barn och elever att röra sig mer under skoltiden.

Socialdemokraterna

Fysisk aktivitet ska vara ett självklart inslag i skoldagen, inte bara under idrottslektionerna. Socialdemokraterna driver aktivt frågan om att på olika vis öka den fysiska aktiviteten i skolan och kopplingen till såväl kunskapsresultat som hälsa. I regeringsställning har vi därför gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag på hur exempelvis skärpningar i läroplanen kan göra så att målet om att alla elevers skoldag innehåller fysisk aktivitet varje dag ska nås. Dessutom utökar vi idrottsundervisningen med 100 timmar i grundskolan från 2019 och genomför Samling för daglig rörelse, en kraftsamling för mer idrott och rörelse under och i anslutning till skoldagen. Satsningen görs tillsammans med idrott- och föreningsliv, Gymnastik- och idrottshögskolan samt lärarnas fackliga organisationer för att stärka möjligheten till rörelseaktivitet, öka kompetensen och höja kvaliteten gällande barns och ungdomars behov och möjlighet till fysisk aktivitet.

Sverigedemokraterna

Självklart ställer vi oss bakom detta förslag då vi redan driver linjen Bunkeflomodellen 2.0 med rörelse och motivation som ledord.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser att idrottsundervisning och fysisk aktivitet är ett mycket viktigt inslag i skolan, men vi tror inte att ett obligatorium avseende ett visst antal minuter fysiska aktiviteter är rätt väg att gå. I dag är det inskrivet i läroplanen att skolan ska ”sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Ändå kan vi se att det ofta saknas kompetens hos skolans personal för att leva upp till vad läroplanen kräver. Vi anser därför att skolpersonalen bör ges kompetensutveckling i hur fysisk aktivitet kan integreras i skoldagens samlade aktiviteter.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev