Inför mobilförbud

Publicerad 3 september 2018

Centerpartiet

Det är en fråga för varje skola att ta beslut om. Det finns redan i dag regler man kan använda för att skapa trygghet och studiero i skolan. Om mobiler stör eller skapar otrygghet under skoltid kan man använda sig av dessa regler. Det är också viktigt att elever, lärare och rektor tillsammans kan diskutera vilka regler som ska gälla på just deras skola.

Kristdemokraterna

Elever ska inte ha mobiler i klassrummen, det tar bort koncentrationen från undervisningen, och ständig uppkoppling bidrar till barns och ungdomars psykiska ohälsa. Detta är dock inget för politiker att lagstifta om. Rektorer och lärare har redan full möjlighet att utarbeta regler för hur och när mobiler får användas. Här går politikens gränser, att komma med pekpinnar om hur professionen ska sköta detta underminerar deras status. Det handlar mer om att man har en alldeles för stor ”låt gå”-mentalitet vad gäller ordning och reda trots att man har full rätt att utarbeta regler. Genom ansvarskontrakt mellan föräldrar – elev – skola ska man kunna komma överens om vad som gäller.

Liberalerna

Liberalerna vill ha mobilfrihet i klassrummet för att skapa studiero. Forskning visar att störande mobiler i klassrummet försämrar inlärningen. Det gäller särskilt för de svagaste eleverna som behöver lugn och ro för sin inlärning. Läraren samlar in privata mobiler och iPads och förvarar dem i en låda under lektionstid så som flera skolor redan gör i dag. Elever som har behov av digitala hjälpmedel för sin inlärning ska kunna få det, men då ska dessa tillhandahållas av skolan. Det är orimligt att föräldrarna bekostar privat digital utrustning som ska användas i undervisningen.

Miljöpartiet

Vi tycker att det är upp till skolledarna/lärarna på varje skola att avgöra om de vill införa mobilförbud i skolans ordningsregler. Miljöpartiet vill öka tryggheten och ordningen i skolan genom att satsa på elevhälsan i form av fler skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, lärare med specialpedagogisk kompetens och speciallärare.

Moderaterna

I skolan ska fokus ligga på elevernas lärande. Därför skärpte Alliansregeringen lagstiftningen så att lärare och skolledare fick ett större mandat att beslagta störande föremål, exempelvis mobiltelefoner. Våra erfarenheter visar att skärpningen i hög grad har lett till att många skolor har valt att införa mobilförbud under lektionstid, som en del av skolans ordningsregler. I dagsläget ser Moderaterna därför inte något behov av att införa ett nationellt mobilförbud i skolan. Däremot vill vi se över de delar i skollagen som rör trygghet och studiero för att ytterligare stärka lärares befogenheter att ingripa vid ordningssituationer. En sådan översyn omfattar även frågan om mobiltelefoner i klassrummet.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill ha ett mobilförbud på lektionstid i hela grundskolan. Vi vill vända på den ordning som gäller i dag – att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet blir huvudregeln, inte bara en möjlighet. Det skapar studiero i klassrummet. Samtidigt ska större hänsyn tas till elever med särskilda behov som behöver hjälpmedel. Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem. Rektor och lärare ska ha möjligheten att göra undantag från förbudet.

Sverigedemokraterna

Vi vill inte se mobiler i klassrummet men anser att ett förbud måste styras av rektor och lärare. Mobilhotell finns redan i dag i många klassrum i Sverige.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet ser inget problem med den typen av regler eller åtgärder om det beslutats om dem lokalt på skolorna. Om lärare, rektorer och elever väljer att ha regler för hur mobiltelefoner får användas i skolan så är det inget vi lägger oss i så länge skolorna bedriver en ändamålsenlig undervisning. Vi anser inte att det ska fattas beslut om mobilförbud hos regeringen eller i riksdagen.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!