Förstatliga skolan

Publicerad 3 september 2018

Centerpartiet

Vi strävar efter en likvärdig skola i hela landet. Samtidigt är vi ett decentralistiskt parti som anser att beslut tas bäst så nära människan som möjligt. Vi vill därför att kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för skolan. Den bristande likvärdigheten som i dag finns tror vi inte kommer att lösas av att skolan förstatligas. Om kommunerna tar ansvar och följer de styrdokument som finns för skolan finns det goda möjligheter till en likvärdig skola. Däremot ser vi ett behov av en översyn av kommunernas ansvar och huruvida de lever upp till kvalitetskraven, detta då det finns kommuner som brister i kvalitén. Kommunerna står vidare inför stora rekryteringsutmaningar och det är viktigt att kommunerna antar utmaningen att bli mer attraktiva arbetsgivare.

Vi tror inte att ett återförstatligande av skolan är svaret på hur vi ska höja läraryrkets status.

Vi ser i stället att den kan höjas genom en bra och utmanande lärarutbildning som är knuten till forskning, kontinuerlig kompetensutveckling, kollegialt lärande samt mindre detaljstyrning. Det behövs även tydliga karriärvägar, skolledare som leder det pedagogiska utvecklingsarbetet, klassrumsnära forskning och en digitaliserad skola.

Kristdemokraterna

Kommunaliseringen av skolan, som genomfördes under tidigt 1990-tal, borde inte ha genomförts. Men att återförstatliga skolan nu i ett skede då många och omfattande reformer för skolan ska förverkligas, skulle inte ge skolan den arbetsro som behövs. Om den oroande utvecklingen i skolan skulle fortsätta under en längre tid – trots genomförda reformer – kan frågan om återförstatligande av skolan behöva omprövas. Vi är positiva till en ökad statlig styrning av skolan.

Liberalerna

Liberalerna vill att det offentliga skolväsendet ska vara statligt styrt och finansierat i stället för, som i dag, kommunalt- och landstingsstyrt. Syftet är att skapa en likvärdig skola i hela landet.

Miljöpartiet

Den största utmaningen vi har framför oss nästa mandatperiod är mycket riktigt ojämlikheten i den svenska skolan. Om vi ska kunna nå fortsatt stigande resultat måste ojämlikheten brytas. Alla föräldrar och elever ska kunna känna tillit till att deras närmsta skola är en bra skola. Barn med olika bakgrund och erfarenheter ska mötas i samma klassrum, och skolan ska vara jämställd.

Miljöpartiet har i regering satsat stort på jämlikhet i skolan genom ett nytt statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, och samverkan för bästa skola. Vi vill att staten ska ta större ansvar för att alla skolor ska hålla en god kvalitet. Staten ska kunna sluta samarbetsavtal med skolor som behöver hjälp med att vända dåliga resultat och hjälpa till med extra resurser.

Miljöpartiet vill att lärarna ska ha goda villkor och löner, det krävs för att locka fler till yrket och få fler att stanna. Välutbildade och engagerade lärare är viktigast för att skapa en bra skola. Under mandatperioden har vi genomfört stora satsningar för att få fler att vilja bli lärare, få fler att stanna i yrket och för att få lärare att återvända till yrket. Vi har höjt lärarlönerna, både generellt och riktat till lärare på skolor med tuffa förutsättningar, och genomfört flera fortbildningsinsatser riktade till exempelvis mattelärare, förskolechefer och rektorer. Vi vill under nästa mandatperiod införa ett professionsprogram som stärker lärare och rektorers rätt att utvecklas i yrket. Ett tydligt, nationellt ramverk för hur lärare och rektorer kan avancera i karriären genom kompetensutveckling och ökande erfarenhet.

Moderaterna

Moderaterna vill se ett tydligare nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister. Det handlar bland annat om att sätta upp nationella kvalitetskrav som varje skola måste nå upp till. De skolor som inte klarar av att möta kraven gällande exempelvis kunskapsresultat, trygghet och arbetsmiljö ska omedelbart åläggas krav på att vända resultaten samt få stöd av staten i det arbetet.

Om skolan ändå inte lyckas åtgärda problemen ska staten ytterst kunna överta driften av en skola under en övergångsperiod och stänga den om så krävs. Tillstånd kan i dag dras in för friskolor, men vad gäller kommunala skolor saknas den möjligheten.

Moderaterna prioriterar också reformer som varaktigt höjer läraryrkets attraktivitet så att fler väljer läraryrket som sitt förstahandsval. Vi behöver även se till att de bästa lärarna arbetar på de skolor som har de största utmaningarna. Genom en riktad satsning på löner för förstelärare i utsatta skolor kan vi erbjuda högre löner och karriärsteg för skickliga lärare.

Socialdemokraterna

Vi vill se en tydligare statlig styrning av skolan, utan att helt ändra huvudmannaskapet – staten ska garantera skolans likvärdighet. Skolan har aldrig varit helt statlig eller helt kommunal, men det behövs en tydligare statlig styrning av skolan. Vi vill därför bryta med marknadsstyrningen av skolan och öka den statliga närvaron och finansieringen. Vi vill se över de statliga skolmyndigheternas uppdrag och styrning för att stärka den regionala strukturen. Nyligen tillsatte den socialdemokratiskt ledda regeringen en utredning för att i grunden se över gymnasieskolans styrning, där ett ökat regionalt och statligt ansvarstagande ingår.

Sverigedemokraterna

Statlig huvudman av kringpersonal, faciliteter och skolhälsovård är grunden för likvärdighet. Detta samt ett skapande av en skolmyndighet, inte över 50 stycken som idag, gör att vi vet vem som bestämmer. Detta är en fråga som Sverigedemokraterna har drivit i decennier, och som förhoppningsvis snart blir verklighet.

Vänsterpartiet

Likvärdigheten och jämlikheten i den svenska skolan sjunker. Vänsterpartiet vill att staten tar över huvudmannaskapet för den svenska skolan. Vi vill att resurserna ska tillföras och fördelas i syfte att skapa likvärdighet, men de konkreta formerna för en styrning och ansvarsfördelning i en framtida statlig skola måste utredas. Det innebär inte att allt ska detaljstyras uppifrån. Tvärtom är det viktigt att många beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. Men för att nå en nationell likvärdighet i utbildningen måste staten få en tydligare roll för att samordna och stödja skolans arbete. Alla skolor i hela landet måste garanteras likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Det ska inte spela någon roll i vilken kommun eller skola en elev går. För att alla elever ska få en likvärdig utbildning måste staten garantera detta. Det låter sig inte göras av hundratals olika huvudmän – kommuner och vinstdrivande fristående skolor – som i dagens Sverige.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!