Läxhjälp i skolan

Publicerad 3 september 2018

Centerpartiet

Centerpartiet är positiv till läxhjälp i skolan. Huvudmannen är ansvarig för att se till att elever ges den hjälp som de behöver för att nå upp till målen. En del i det kan vara att erbjuda läxhjälp. Tillgång till läxhjälp skapar bättre förutsättningar för alla elever att klara skolan. Det gäller särskilt de som behöver extra stöd för att nå upp till kunskapsmålen. Vi är också negativa till att regeringen tog bort RUT-avdraget för läxhjälp som vi var med och införde.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna tycker att det är bra om skolan kan hjälpa till med läxorna. På många skolor finns läxhjälp att få och vi anser att det är upp till skolorna att själva avgöra om de ska ha läxhjälp eller inte. Vi har också föreslagit utbildningsträffar för föräldrar för att de ska få stöd och hjälp i att stödja sina barn i skolarbetet. På så sätt involveras föräldrarna i sina barns skolgång, något som vi tror är viktigt.

Liberalerna

Läxor är bra eftersom eleverna förbättrar sina kunskaper, men de ska fylla ett pedagogiskt syfte och bestämmas av varje enskild lärare och skola, inte genom centrala politiska beslut. Liberalerna införde i alliansregeringen stöd till läxhjälp på skolorna. Varje skola ska erbjuda läxhjälp, men hur det ska organiseras kan se olika ut.

Miljöpartiet

Skolhuvudmän och ideella organisationer kan sedan 2014 ansöka om ett statsbidrag för läxhjälp för alla elever i samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer. Statsbidraget ska dels öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och dels bidra till en ökad likvärdighet. I budgetpropositionen för 2017 angavs att den satsning där ideella föreningar kan få statsbidrag för att erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete ska utvidgas till att även omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan från och med 2017. En utvidgning av satsningen skapar bättre förutsättningar för en jämlik skolgång.

Moderaterna

Det är viktigt att både elevers och lärares tid används så effektivt som möjligt i skolan. Därför måste klassrummet präglas av studiero och lärare måste få tillräckligt med tid till varje elev. För att lärare ska få mer tid tillsammans med eleverna vill Moderaterna avlasta lärarna i deras administrativa arbete med hjälp av lärarassistenter. Moderaterna vill även utöka undervisningstiden i lågstadiet med en timme per dag.

Därutöver vill vi införa obligatorisk läxhjälp, det vill säga en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årskurs 4 till 9. För detta avsätter vi 390 miljoner kronor per år från 2018. Moderaterna vill också förstärka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att arrangera fyra veckors obligatorisk lovskola från årskurs sex för alla som riskerar att halka efter. För nyanlända elever bör en försöksverksamhet startas som kombinerar lovskola med sommarkollo. Moderaterna satsar 290 miljoner kronor per år på obligatorisk lovskola från årskurs sex till årskurs nio för alla som riskerar att halka efter.

Socialdemokraterna

Vi vill att alla elever erbjuds läxhjälp oavsett vilken skola man går på. Därför har vi avskaffat den borgerliga regeringens läx-RUT och infört ett statsbidrag om nära 400 miljoner kronor/år för att alla skolor ska erbjuda sina elever läxhjälp. Bidraget gjorde förra året att totalt 460 000 elever i över 3 000 skolor i hela landet fick regelbunden läxhjälp. Därutöver satsar vi omkring 20 miljoner kronor/år till ideella organisationer som erbjuder läxhjälp.

Sverigedemokraterna

Vi har föreslagit att läxhjälp ska utföras av utbildad fritidspersonal, men då måste barngrupperna minskas från dagens 40 barn per vuxen till 15–20. Detta genom bland annat alternativa vägar in till skolyrket.

Vänsterpartiet

Vår principiella ståndpunkt är att skolorna ska stå för undervisningen och att alla elever ska ha lika bra förutsättningar att tillägna sig kunskaper. Därför har vi tillsammans med regeringen varit med och avsatt pengar i budgeten för läxhjälp eftersom alla elever inte har samma möjlighet till stöd hemifrån.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev