Inför omdöme i social kompetens

Publicerad 3 september 2018

Centerpartiet

I grundskolan får eleverna inte bara ämneskunskaper, där utvecklas även deras sociala färdigheter. Eleverna ska också få möjligheten att diskutera värdegrund. I stället för att införa ett betyg eller omdöme vill vi att social kompetens tas upp och diskuteras under utvecklingssamtalen som hålls varje termin mellan lärare, föräldrar och elev. Då kan även mål sättas som eleven kan jobba mot inför nästkommande samtal. Vi vill inte att lärarna ska påföras den extra administration som ett betyg eller omdöme skulle medföra.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna betonar ofta vikten av ett gediget och ständigt återkommande värdegrundsarbete i skolan. Utan en gemensam och stabil värdegrund som handlar om allas lika värde, respekt för varandra och jämställdhet kommer skolverksamheten i övrigt inte att fungera. En del av ansvaret för att lära barnen detta har skolan, vi vill dock också lyfta fram föräldrarnas roll och ansvar. Det är föräldrarnas ansvar att lära barnen saker som att komma i tid, bete sig hövligt och att lyssna och vänta på sin tur, färdigheter som är grundläggande för en fungerande skola. Vi menar att denna ansvarsfördelning gärna kan belysas genom ett ansvarskontrakt mellan föräldrar och skola. Vi vill inte införa omdömen i social kompetens men föräldrarna bör på utvecklingssamtalen få vetskap om hur barnet fungerar i sociala sammanhang i skolan.

Liberalerna

Kravet på att införa nya ämnen och lägga in nya moment i existerande ämnen är enormt. Liberalerna ser ingen anledning att införa nya ämnen. Träning i social kompetens och andra övningar som att tala inför andra bör vara en naturlig del i alla ämnen. Om eleverna skaffar sig goda baskunskaper i ämnet ökar självförtroendet och modet så att man kan hålla en hög social kompetens i skolan. Det ger dessutom en bättre studiero i klassrummet.

Miljöpartiet

I frågan framgår inte hur Aktiv Skola definierar social kompetens, på er webb presenteras det som en variant av betyg i ordning och uppförande. Vi svarar utifrån antagandet att det är så ni menar. I och med det noterar vi också ett första problem med betyg i social kompetens. Det är ett vitt och komplext begrepp som kan tolkas olika. Ett beteende som uppfattas sticka ut från mängden kan dessutom ha en rad olika orsaker så som särbegåvning, sociala problem hemma eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Miljöpartiet anser att betyg endast ska ges när det finns skäl för det, till exempel som ett av flera urvalsinstrument för fortsatta studier, och det ska aldrig vara den enda formen av återkoppling. Betygssystem ska utformas av expertmyndigheter och inte grundas på politiskt tyckande.

Ett betyg i ordning och uppförande, eller social kompetens, löser dessutom inga ordningsproblem. Det finns inga genvägar. Lärarna måste få tid och resurser till undervisning och att bygga relationer med eleverna. Miljöpartiet vill att lärarna ska ha tid att vara just lärare. Forskning visar att det viktigaste för goda skolresultat är att eleverna får möta skickliga lärare. Mindre pappersarbete och fler medarbetare i skolan ger lärarna tid för undervisning och samtal med elever. Ett betyg i social kompetens skulle ha precis motsatt effekt, mer administration och mindre tid till eleven.

Miljöpartiet vill ge alla elever en ärlig chans att klara skolan. Den elev som är i behov av extra hjälp måste få stöd så fort som möjligt. Därför vill vi införa en läsa-räkna-skriva-garanti där varje elev garanteras det stöd och de insatser hen behöver för att kunna läsa, skriva och räkna innan årskurs tre är slut. Då förebygger skolan problem som annars riskerar att växa sig stora för eleverna.

Moderaterna

För att öka elevernas studiero och trygghet, men också förbättra lärares och skolledares arbetsmiljö, har Moderaterna föreslagit att ordningsomdömen i ordning och reda, som en bilaga till betygen, ska införas i grundskolan och gymnasiet.

En förutsättning för elevernas lärande är att miljön runt omkring präglas av trygghet, lugn och studiero. I många klassrum är detta verklighet i dag, men i många andra har stök, sena ankomster, trakasserier, hot och våld blivit en vardag. Även lärare och skolledare är utsatta. Enligt Arbetsmiljöverket är andelen grundskolelärare som utsätts för våld högre än genomsnittet för samtliga andra yrken. Så ska det inte vara i den svenska skolan. Att visa respekt för andra elever och sin lärare är också att visa respekt för kunskapssökandet.

Socialdemokraterna

Skolan ska arbeta med fostran och utveckla elevernas sociala och relationella kompetens. Det ingår redan i skolans läroplan, och flera kunskapskrav hänger samman med elevernas förmåga att kommunicera och arbeta utifrån skolans värdegrund. I ett läge med stor lärarbrist måste vi använda lärarnas tid så klokt som möjligt. Att lärare ska skriva omdömen i någon slags allmän social kompetens om hundratusentals elever varje år innebär en administrations- och dokumentationsbörda för Sveriges lärare som tar bort fokus från att planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Sverigedemokraterna

Vi driver frågan om omdömesbetyg från årskurs 1.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser att omdömen och betyg ska ges i ytterst begränsad utsträckning eftersom det saknas belägg för att de har någon positiv effekt för eleverna. Om de ges ska det ske baserat på elevers kunskapsresultat och inte beteende. Detta förslag skulle dessutom innebära mer onödig administration för lärarna när vi i stället behöver minska deras arbetsbörda. Vidare skulle det riskera att påverka elevernas yttrandefrihet om de undviker att protestera mot missförhållanden av rädsla för att straffas med negativa omdömen.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev