Motion – Pulshöjande aktiviteter under skoldagen

Publicerad 12 december 2018

I Skollagen 10 kapitlet 2 § står det att ”Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”

För att utbildningen ska kunna bidra till personlig utveckling och förbereda eleverna för aktiva livsval har det framkommit i åtskilliga studier att det finns ett tydligt samband mellan motorik och koncentrationsförmåga och mellan motorik och resultat i svenska och matematik. (Se exempelvis studier i Bunkefloprojektet).

I Läroplan för grundskolan (Lgr 11) saknas denna koppling i både kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag samt i kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer. Då skolan har som uppdrag att främja elevernas harmoniska utveckling är det anmärkningsvärt att de senaste forskningsrönen inom det neurovetenskapliga området kring de positiva effekter rörelse har i kombination till inlärning, inte är taget i beaktande eller finns omnämnt i  skolans övergripande mål och riktlinjer.

Att vara regelbundet fysiskt aktiv är en grundförutsättning för en god hälsa, såväl fysisk som psykisk. Utifrån detta är rekommendationen att barn och ungdomar upp till 18 år ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Dessvärre ser vi i nationella studier på barns och ungdomars aktivitetsvanor att majoriteten inte når upp till dessa rekommendationer.

Då timplanen för grundskolan ska ändras från och med 2019-07-01 till fler timmar i bland annat matematik och svenska borde det även rekommenderas i förordningen att det inom ramen för ökade timmar i matematik och svenska avsätts totalt 60 minuter till pedagogiskt ledd rörelseaktivitet per dag. De pulshöjande aktiviteterna kan vara korta och intensiva, fyra till sex minuter har i ett flertal studier visats sig räcka. Aktiviteterna läggs med  fördel inför eller under teoretiska ämnen, och de kan genomföras i klassrummet eftersom de inte kräver ombyte. Aktiviteterna blir därmed både lätta att genomföra och organisera, och man får ett högt deltagande. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på hjärnans kognitiva funktioner och det är framförallt  pulshöjande aktiviteter som har bäst effekt. Det finns tydlig evidens att pulshöjande aktiviteter kan öka koncentrationsförmågan och arbetsminnet, och därmed förbättra skolprestationen.

Att få barn och ungdomar att röra på sig mer är en av Aktiv Skolas målsättningar. Vi har bland annat tagit fram en rörelseaffisch med enkla övningar, samt med hjälp av våra maskotar Tryggve och Joy satt ihop en dans för att inspirera till mer daglig fysisk aktivitet. Vår vision på Aktiv Skola är att alla skolbarn ska få möjlighet till dagliga pulshöjande aktiviteter och därmed bästa möjliga förutsättningar för en god inlärning.Lätta och roliga övningar utförs i takt med vår låt.Pulshöjande övningar att utföra med en klasskompis, syskon eller förälder.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!