Varför skriva när man kan tala?

Publicerad 29 augusti 2023

En ny avhandling visar att en intalad text kan göra skrivandet enklare för den som har läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt visar studien att texterna inte blir sämre av att man talar in texten.

Vi har alla lärt oss läsa och skriva när vi gick i skolan, i början var det inte lätt för någon. Men för vissa blir det inte alltid bättre,  läs-och svårigheter kan vara ett problem som man får leva med. Elever med läs – och skrivsvårigheter har en konstant kamp i skolan och kräva mycket energi, vilket i sin tur kan leda till att andra delar blir lidande.

Sanna Kraft, logoped och doktorand vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet har undersökt om tal-till-text underlättar för elever som har läs- och skrivsvårigheter där datorn i realtid skriver det som sägs. Undersökningen gjordes på elever i mellanstadieåldern där en grupp elever med läs- och skrivsvårigheter fick använda program med  tal-till-textfunktion och en annan fick skriva med tangentbord.

Det visade sig att skrivandet underlättas för elever med läs- och skrivsvårigheter när de använde ett program med tal-till- textfunktion. Sanna Kraft påpekar att det är en färdighet i sig att skriva med detta hjälpmedel, och att det kräver en viss undervisning som med alla andra skrivredskap. Hon poängterar även att vissa strategier fungerar bättre än andra när eleverna använde sig av tal- till- textfunktionen. En strategi som utmärkte sig var att eleverna kombinerade användningar av tangentbord och tal till textfunktionen. Sanna Kraft säger att tal till text är bäst lämpat när orden är för långa och svårstavade medan tangentbordet är bättre när man ska skriva korta ord som ”i” och ”att”.

En frågeställning inför studien var att se om texterna skulle bli för talspråkslika. När texterna sedan  jämfördes med elevernas muntliga berättande visade det sig att  eleverna klararde av att anpassa sig till skriftspråk trots att de talat in texten. Kvaliteten på texterna var densamma med tal-till-textfunktionen jämfört med när de skrev på tangentbord.

Studien gav så pass positiva resultat att den troligen leder till vidare forskning om funktionen tal- till-text.

Läs mer här

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!